Naar de inhoud springen

Vaak ga je op zoek naar het ene en vind je het andere.

-Neem Karoli Baba-

For English please scroll down

Eén keer per week ruil ik de dansvloer in voor de vloer van de yoga studio. Daar, op mijn yogamat, komt niet alleen mijn drukke leven tot rust, maar werk ik ook aan ademhaling, souplesse en balans. Het maakt niet uit hoe druk het in mijn hoofd is, na korte tijd zijn er alleen nog de oefeningen op het ritme van mijn ademhaling en verdwijnen alle hersenspinsels.

Ik beoefen yoga nog niet zo heel lang. Een jaar of twee geleden was ik op zoek naar Pilatus- les als aanvulling op de danstraining, maar bij gebrek aan een geschikte mogelijkheid probeerde ik een yogales. Van meet af aan voelde ik mij thuis bij deze lessen die met veel afwisseling werden gegeven en tot mijn grote verbazing voelde ik mijn lijf soepeler worden. Kon ik tot dan toe, als ik voorover boog, nauwelijks met mijn handen aan mijn enkels komen, nu kon ik met gemak de grond aanraken.

Toen ik merkte dat yoga mijn lijf soepeler maakte, vroeg ik mij af of ik een dergelijk ritueel ook kon gebruiken als warming-up voorafgaand aan een wedstrijd. Ik had een danser gezien die een aantal oefeningen deed die ik meende te herkennen als yoga. De yogalerares gaf mij daar een positieve reactie op en niet veel later zat ik met haar in de studio en nam ik de series die ze voor mij had samengesteld met haar door. Sindsdien is dit onderdeel van mijn wedstrijdvoorbereiding geworden. Niet alleen maak ik daarmee mijn spieren los, maar onbewust maak ik ook mijn hoofd leeg waardoor ik mij veel beter op de wedstrijd kan concentreren.

Als ik dit schrijf ben ik net terug uit het Groningse Siddeburen. De studio van mijn yogalerares was jarig en dat vierde ze met een retreat. Hiervoor had ze voor haar leerlingen een programma van verschillende soorten yoga samengesteld.
Ik ben geen volleerd yogini dus ik kan over die verschillende yogalessen geen uitleg geven, maar kort gezegd waren er zowel zware als minder zware lessen, sessies waarbij je alleen maar ontspande en er waren kleine meditatieopdrachten.

Mijn drukke ik kwam volledig tot rust in een groep met nauwelijks bekende, maar wel gelijkgezinde mensen en ik genoot in volle teugen van de gesprekken tussen de yogasessies door of tijdens de maaltijden. De momenten waarop ik niet wilde deelnemen aan een gesprek werden gerespecteerd en zo zat ik af en toe, heerlijk in een deken gewikkeld, op de bank met een kopje thee en een boek.

De maaltijden waren ayurvedisch. Daar had ik wel eens van gehoord, maar ik had het nog nooit gegeten. Onze kok Esther ter Hart, maakte een feest van iedere schaal die ze voor ons neerzette en zo proevend begon mijn interesse voor deze kookwijze te groeien, dus kocht ik het boekje “Het kleine ayurveda kookboek” van Liese van Dam.

Notitie voor meneer N. :
Je hoeft niet bang te zijn dat wij nu ineens rare dingen gaan eten. In de eerste bladzijdes van het boekje kwam ik tot de ontdekking dat wij al aardig richting ayurvedisch gaan. Je kunt ook ayurvedisch koken met gewone Nederlandse groenten en kruiden. Wij eten immers al verse en vaak biologische voeding, seizoensgebonden groente en ik gebruik kruiden en specerijen. Van hieruit is het een kleine stap naar koken met de 6 smaken: zoet, zuur, zout, scherp, bitter en wrang.

We zaten dat storm- en regenachtige weekend niet de hele tijd binnen en gelukkig waren de weergoden ons goedgezind toen er een buitenactiviteit op de planning stond. Het werd een wandeling op het landgoed van de Fraelymaborg in Slochteren. In eerste instantie liepen we als groep door het park in Engelse landschapsstijl, maar na een tijdje stopten we en kregen we een meditatie oefening. Voor mij was dat iets nieuws. Bij mediteren dacht ik altijd dat je nergens aan moest denken en dat leek me een onmogelijkheid, want bij mij ratelt het altijd maar door.
In dit geval moest je naar iets in je omgeving blijven kijken en in je hoofd de vragen van de yogalerares beantwoorden. Ik keek heel lang naar de zon die probeerde door de wolken heen te breken en beantwoordde vragen als:
wat zie je?
welke kleur heeft het?
kun je het los van zijn omgeving zien? en zo voort.
Tot mijn verbazing ging het aapje, dat altijd heen en weer springt, rustig op een tak zitten en kon ik mijn aandacht volledig op het voorwerp richten.

Na de meditatie ging ieder zijn eigen gang en liep ik door het park zoekend naar mooie plekjes om te fotograferen. Ik wil dat graag leren en oefende met mijn camera. Fotograferen laat je anders naar de dingen kijken, beter kijken en op deze manier nam ik het park heel goed in me op, terwijl het aapje bleef zitten.

Twee jaar geleden zocht ik Pilatus-les, maar vond yoga. Dat bracht mij naar het retreat van afgelopen weekend. Ik leerde nieuwe dingen en nieuwe mensen kennen. Ik nam goede ervaringen mee naar huis en mijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld. Wie weet, schrijf ik daar nog wel eens over. Voor nu: Namasté

P.S. Ik word niet gesponsord door de mensen die ik gelinkt heb in dit blog, ze hebben mijn hart gestolen en ik vind dat ze alle aandacht verdienen.

English:
My mother tongue is Dutch. Apologies in advance for any mistakes in my translation

Once a week I exchange the dance floor for the floor of the yoga studio. On my yoga mat, not only I relax from my busy life, I also work on breathing, flexibility and balance. No matter how busy it is in my head, after a short time there are only the exercises on the rhythm of my breathing and
all brainwaves disappear .

I haven’t been practicing yoga long. About two years ago I was looking for Pilatus-lessons to complement the dance training, but in the absence of a suitable opportunity I tried a yoga class. From the start, I felt at home in these lessons which were taught with lots of variety and to my great surprise, I felt my body stretching. Before, I could barely reach my ankles when bending over, but now I could easily touch the ground.

When I noticed that yoga made my body smoother, I wondered whether I could use such a ritual for warming up prior to a dance competition. I had seen a dancer do a number of exercises that I thought to recognise as yoga. The yoga teacher gave me a positive response on this and not much later I went to her studio and practised the series she had composed for me. Ever since this is part of my competition preparation. Not only do I warm up, but subconsciously also empty my mind so I can concentrate on the competition much better.

As I am writing this, I just returned from Siddeburen in (Dutch) Groningen. It was my teacher’s studio anniversary and that was celebrated with a retreat. For this she composed a program of different types of yoga. I am not an accomplished yogini so I can give no explanation about the different yoga classes, but in short: there were both heavy and less heavy lessons, sessions where you could just relax and there were small meditation excercises.

Busy me completely calmed down in a group with scarcely known, but like-minded people and I enjoyed the conversations between the yoga sessions or during meals. The times when I didn’t want to take part in a conversation were respected and so occasionally I sat, comfortably wrapped in a blanket, on the sofa with a cup of tea and a book.

Meals were Ayurvedic. I had heard of it, but I had never eaten like this. Our chef Esther ter Hart, made a feast of every dish she put on the table and tasting all that lovely food my interest for this way of cooking started to grow. So I bought the book “Het kleine ayurveda kookboek” by Liesa van Dam.

Note for Mr. N. : You do not have to be afraid that now all of a sudden we are going to eat strange food. In the first pages of the booklet I discovered that we are already going towards Ayurvedic. You can cook Ayurvedic with ordinary Dutch vegetables and herbs. After all, we eat fresh, often organic food, seasonal vegetables and I use herbs and spices. From here it is a small step to cooking with the 6 tastes: sweet, sour, salty, pungent, bitter and astringent.

That storm and rainy weekend wasn’t all spend indoors and luckily the weather gods were in a good mood when an outdoor activity was on the schedule. We went for a walk on the estate of the Fraelymaborg in (Dutch) Slochteren. At first we walked as a group through the park in the English landscape style, but after a while we stopped and were given a meditation exercise. That was new to me. To meditate I always thought you had to think of nothing and that seemed like an impossibility, because in my head it always rattles on. In this case you had to focus on something and in your head answer the questions of the yoga teacher. For a long time I focused on the Sun which tried to break through the clouds and I answered questions such as:
What do you see?
What color is it?
Can you can see it separately from its surroundings? and so on.
To my surprise the little monkey, that always jumps back and forth, quietly sat on a branch and I could fully focus on my object.

After the meditation we were on our own and I walked through the park searching for beautiful spots to photograph. I want to learn more about photography and practiced with my camera. Taking pictures makes you look differently at things , look better and this way I took in the park very well, while the monkey remained seated.

Two years ago I was searching for Pilatus-lessons and I found yoga. That led to this weekend’s retreat. I learned new things and met new people. I took home good experiences and my curiosity was stimulated. Who knows, some day I might write about that. For now: Namasté

I was not sponsored by the people I linked in this blog. They just stole my heart and I think they deserve all the attention.

Meta

 

Loading

3 Reacties

 1. Sylvia Sylvia

  Mooi. Iets om over na te denken.

 2. Petra Coenen-Boesten Petra Coenen-Boesten

  Waauw Charlotte,
  Wat heb je dat mooi verteld. Ik was daarbij en het was zoals je het schrijft.( op jouw eigen persoonlijke na dan uiteraard) Alleen ik kan het niet zo mooi verwoorden/vertellen zoals jij het hebt neergezet. En wat heb je toch geweldige mooie foto’s gemaakt. Het was voor mij ook mijn eerste retreat. Vond het best wel eng in eerste instantie met zoveel vreemde mensen. Maar wat was het fijn. Alles. Het eten, de yoga lessen, de wandeling, de rust, hihi ook het eten wat erg verassend en heerlijk was. De hele retreat was ook een “leer”moment voor me.
  Nogmaals mijn complimenten voor deze blog. Namaste

  • Charlotte Charlotte

   Dankjewel Petra

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *