Naar de inhoud springen

The curation of the bathroom

For English please scroll down

“ We hebben in de badkamer één kastje, daarin gebruik ik één plank en jij de andere vijf,” klaagt meneer N.  als hij op zoek is naar een tubetje. Ik wil protesteren, maar ik weet dat hij gelijk heeft. Oké, één plankje is voor gezamenlijke spullen, maar dan blijft er nog akelig veel door mij opgeëiste ruimte over. Het wordt tijd het kastje, lees mijn spullen, eens aan een kritische analyse te onderwerpen.

Het kastje blijkt door de tijd heen een verzamelplaats te zijn geworden. Als we een flesje douchegel in een hotel niet leegmaken heb ik de gewoonte het in mijn tas te stoppen. Zuinigheid, dan kunnen we het de volgende keer meenemen naar een ander hotel. Komt er nooit van, dus die dingen eindigen hun leven onopgemerkt in onze badkamer. Het blijken er zoveel te zijn dat ik drie weken lang zeg maar “hotel-schoon”  word. Daarna kijk ik met afgrijzen naar de hoeveelheid lege plastic flesjes. Confronterend, maar meteen ook goed, want nu zie ik dus wat allemaal achteloos wordt weggegooid tijdens de frequente hotelverblijven. Dansers, zoals wij……. always on the move.

Ik besluit dat het meteen moet stoppen. Voortaan gaat onze eigen zeep en shampoo mee en de flesjes, hoe verleidelijk ze er soms ook uitzien, gaan van nu af aan aan de kant.

Stuk voor stuk neem ik de andere verzorgingsproducten in de hand. Ze worden niet alleen onderworpen aan de vraag hoe hard ze (nog) nodig zijn, maar ook of de verpakking verantwoord is en, last but not least, of er misschien micro-plastic in zit. 

Op de Dag van de Aarde schreef ik al eens over onze stappen naar een plastic vrij leven. Het is een proces dat voort duurt; niet gemakkelijk, erg langzaam en heel soms zelfs ronduit onmogelijk. Ik heb niet meteen alle spullen met of van plastic weggedaan. Ik maak eerst alles op en vervang het dan voor plastic vrije exemplaren.  Dat betekent soms een hoop zoekwerk en daardoor kom ik in een hele nieuwe wereld terecht. Het aanbod van de producten in plastic vrije verpakkingen zit in een stijgende lijn en dat heeft me aangenaam verrast. Wat me nog meer verrast heeft is het enorm gevarieerde aanbod van verzorgingsproducten zonder microbeads. Dat zijn onoplosbare plastic deeltjes die vaak in scrubgel, wasgel, facewash, lotions, cosmetica en tandpasta zitten. Ze zijn moeilijk te verwijderen. Beat the Microbead  heeft per land een rode, oranje en groene lijst samengesteld zodat je zelf je producten kunt checken op de aanwezigheid, of liever afwezigheid, van microplastic. Gelukkig is de Nederlandse groene lijst heel erg lang. Ze hebben ook een app, maar daar ben ik niet erg enthousiast over. Veel producten zijn niet bekend, terwijl ze wel op de lijst op de website staan. 

Omdat ik overal lees dat niet al het plastic recycled kan worden wil ik toch een stapje verder gaan en ook de plastic verpakkingen vervangen. Dus heb ik crèmes in blikjes of metalen tubes gekocht, alleen de dopjes van de tubes zijn helaas nog van plastic. Voordeel is overigens ook dat je die helemaal kunt leegmaken, in plastic tubes blijft altijd een kleine hoeveelheid achter. Tenzij de je tube doorknipt en ook het laatste beetje eruit haalt. Of was ik de enige?
Flossen gebeurt tegenwoordig met zijde verpakt in een doosje van maiszetmeel. Deodorant maak je gemakkelijk zelf van maizena, bicarbonate of soda, kokosolie en een paar druppeltjes etherische olie.  Je make-up verwijder je eenvoudig met kokosolie, ja zelfs de watervaste dansmake-up. Wil je het helemaal goed doen dan gebruik je daarvoor geen tissues meer, maar kleine ronde pads gemaakt van badstof. Die kunnen na gebruik zo in de wasmachine. Zelf vind ik die pads wat klein, dus heb ik kleine doekjes gemaakt van badstof. 

Mijn fles shampoo is vervangen door haarzeep (shampoo bar in het Engels) Het stukje zeep zit verpakt in een papiertje. Je haar wassen met een stukje zeep is wel even wennen, een beetje gek om met een stuk zeep over je hoofd te wrijven, maar als het dan schuimt merk je weinig verschil. Mijn korte haren worden er prima schoon mee. Ik ga wel nog andere merken uitproberen, want ik heb inmiddels ontdekt dat er zeep voor verschillende haartypes bestaat.  Claire Codi, met lange haren, heeft het ook uitgeprobeerd.  Zij had een andere ervaring en heeft er een leuk en eerlijk blog over geschreven. 

Onlangs was mijn mascara aan vervanging toe en het nieuwe exemplaar heeft een papieren huls. Een tijdje geleden kocht ik ook oogschaduw van dit merk, pas toen het arriveerde zag ik dat de verpakking van papier was. In eerste instantie was ik nogal geïrriteerd, ik dacht namelijk dat de doosjes binnen no time kapot zouden gaan. Niets is minder waar, ze zitten al geruime tijd in mijn toilet mapje en zien er nog prima uit. Ze zijn wel bijna leeg, want het product bleek goed te zijn en ik heb er veel gebruik van gemaakt.

De zoektocht naar plastic vrij levert goede resultaten op, maar met het versturen gaat het weleens mis. Zoals die keer dat ik een body-crème had gevonden in een weckpotje. Leuke presentatie en de body-crème bleek ook prima te zijn. Groot was echter de teleurstelling toen het potje werd geleverd verpakt in zoveel bubbeltjes plastic, dat ik net zo goed een plastic potje had kunnen kopen.
Les geleerd. Tegenwoordig vul ik in het vakje “opmerkingen” in dat ik geen of zo weinig mogelijk plastic verpakking wil. Dat helpt en soms nemen webshop-houders via mail de moeite om daar (positief) op te reageren.

Ik heb nog wel wat verzorgingsproducten in plastic verpakkingen, maar wel allemaal zonder microbeads. Tandpasta in een metalen tube ben ik sinds jaren niet meer tegengekomen en de dental tabletjes heb ik nog niet uitgeprobeerd. Voor de elektrische tandenborstel is nog geen vervanging. Je kunt natuurlijk een bamboe tandenborstel gebruiken, maar ik hecht nogal aan elektrisch poetsen. De eco-vriendelijke tandenborstel op kinetische energie komt pas in december naar Nederland, even afwachten dus. Het proces gaat gewoon nog even door.

En meneer N? Die heeft nu 2 plankjes.

 

The curation of the bathroom

Mr. N. is looking for a tube: “We have one cupboard in the bathroom, I use one shelf and you the other five,” he complains. I want to protest, but I know he’s right. Okay, one shelf is for joint stuff, but then there remains an awful lot that belongs to me. It is time the cupboard, read: my stuff, is put to a serious analysis.

The cupboard appears to have become a place for hoarding stuff. If we don’t empty a bottle of shower gel in a hotel I have the habit of putting it in my bag. Being economical, we can take it to another hotel next time. That, of course, never happens, so these things end their life unnoticed in our bathroom. It turns out to be so much that I am “hotel-clean” for three weeks. After that I stare with horror at the amount of empty plastic bottles. Confronting, but also good, because now I see what is all carelessly thrown away during the frequent hotel stays. Dancers, like us……. always on the move.

On Earth Day I already wrote about our steps towards a plastic free life. It is a process that continues; Not easy, very slow and sometimes even downright impossible. I didn’t throw out all the stuff with or made of plastic right away. I first finish everything and then replace it by plastic free copies.  That sometimes means a lot of research which opened a whole new world for me. The supply of the products in plastic free packaging is increasing and that has surprised me pleasantly. What surprised me even more is the vastly varied range of care products without microbeads. These are insoluble plastic particles that are often put in scrubgel, wash gel, facewash, lotions, cosmetics and toothpaste. They are difficult, if not impossible, to remove. Beat the Microbead  has compiled a red, orange and green list per country so you can check your products for the presence, or preferably absence, of micro-plastics. Fortunately, the Dutch green list is very long. They also have an app, although I’m not very enthusiastic about that. Many products are not being recognized, but they are on the list on the website.

Because I’ ve been reading that not all the plastic can be recycled I want to go one step further and also replace the plastic packaging. So I bought creams in cans or metal tubes, only the caps of the tubes are still plastic. Flossing is now done with silk wrapped in a box of corn starch.  Deodorants can easily made by yourself of cornstarch, bicarbonate of soda, coconut oil and a few droplets of essential oil.  You simply remove your make-up with coconut oil, even the solid dance make-up. If you want to do it the right way  then you don’t use tissues anymore, but small round pads made of terry. After using they can be washed in the laundry machine. I personally find those pads too small, so I made small wipes of cotton terry.

My bottle of shampoo is replaced by a shampoo bar. It came wrapped in a piece of paper. It took some time getting used to washing my hair with a soap bar.  It feels a bit strange to rub your head with a soap bar, but when it foams you will notice little difference. My short hair gets perfectly clean. I am going to try other brands, because I have discovered that there are soap bars for different hair types.  Claire Codi, with long hair, has also tried it out.  She had a different experience and has written a nice and honest blog about it. ( it’s in Dutch)

Recently my mascara needed replacing and the new one has a paper sleeve. A while ago I also bought eyeshadow from this brand and only when it arrived I saw that the packaging was out of paper. At first I was quite annoyed, I thought that the boxes would break down in no time. Nothing is less true, they have been in my toilet folder for quite some time and still look fine. They are almost empty, because the product turned out to be good and I used it a lot.

The search for plastic free yields good results, but post orders sometimes go wrong. A while ago I had found a body-cream in a jar. Nice presentation and the body-cream also proved to be fine. However I was  disappointed to find the jar delivered wrapped in so much plastic that I easily could have bought a plastic pot instead
Lesson learned. These days, when ordering via a webshop,  in the box “remarks” I fill out that I do not want plastic packaging or as little as possible. That helps and sometimes webshop owners take the trouble to respond (positively) via mail.

I still have some care products in plastic packaging, but all without microbeads. Toothpaste in a metal tube I have not come across since years and I have yet to try out the dental tabs. At present there’s no replacement for the electric toothbrush. Of course I could use a bamboo toothbrush, but I’m quiet  attached to electric brushing. However there’s hope. At the end of this year an eco-friendly toothbrush on kinetic energy will come to the Netherlands. I’m very interested in that one.
In the meantime the process just continues.

And Mr N? He now has 2 shelves.

Meta

 

Loading
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *