Naar de inhoud springen

Plastic Free

For English please scroll down

Ik ben helemaal in mijn nopjes. Een bekende van mij is begonnen met een plastic-vrij-uitdaging. Een kleine anderhalf jaar geleden heb ik dat ook gedaan, maar was te verlegen om dat dagelijks te publiceren op social media. Ik volgde wel alle berichtgeving en er was interactie met andere deelnemers, maar het waren alleen social media plaatjes waar “gezichtloze” mensen achter schuil gingen. Overigens niets dan goeds over hen, want het was een heel hartelijke gemeenschap, maar nu is er dus iemand uit het echte leven die ook het plastic vrij avontuur aangaat en ineens voel ik mij niet meer zo alleen.

Hoe gaat het eigenlijk met dat plastic vrij leven? Op World Earth Day 2018 schreef ik een blog over hoe ver ik was gekomen en later over hoe ik ook de badkamer onder handen had genomen.
Sindsdien loopt het thuis wel lekker; ik heb goed kunnen vasthouden wat ik destijds allemaal in gang heb gezet. Nieuwe routines zijn inmiddels ingesleten. Ik ga voorbereid boodschappen doen, neem niet alleen een tas mee, maar heb daarin ook stoffen zakjes liggen om fruit of groente in te doen.
Ik weet steeds beter de weg te vinden naar producten die wel in een verantwoorde, of zelfs in helemaal geen, verpakking zitten en de winkeliers, waar ik regelmatig kom, weten inmiddels dat ze mij geen plastic zak hoeven aan te bieden.
Het is een voortdurend avontuur en er valt steeds weer iets nieuws te leren of te ontdekken.

Is plastic vrij leven duurder?
Het ligt er een beetje aan. Zo koop ik bijvoorbeeld azijn in glazen flessen, dat is duurder dan in plastic flessen. De azijn gebruik ik om poetsmiddelen mee te maken: badkamer-, toilet- en allesreiniger. Die middelen koop ik helemaal niet meer. Uiteindelijk ben ik dan goedkoper uit.
Maar er zijn van die dingen die ik totaal niet begrijp: 4 losse flessen cola zijn duurder zijn dan een 4-pack cola in plastic verpakking.

Druppel op een hete plaat
Laatst viel deze zin ineens. Waar maak je je eigenlijk druk om, dat beetje dat jij bespaart. Weet je wel wat de industrie verbruikt?
Ja, dat kan wel zo zijn, maar simpele ik denkt dan: veel kleine beetjes maken één grote. Daarbij, ik kan alleen mijn eigen wereldje verbeteren en anderen aanmoedigen datzelfde te doen.

100 % plastic vrij?
Nee, dat zijn we niet en voorlopig lukt dat ook niet. We eten niet veel vlees , maar zijn er ook niet mee gestopt. Bij gebrek aan een slager in het dorp laten we bio-vlees thuis leveren en dat zit nou eenmaal in plastic.
Verder zijn er producten die alleen in plastic verkrijgbaar zijn. Gelukkig beginnen fabrikanten aandacht te krijgen voor andere, wel afbreekbare, verpakkingen, maar het staat nog in de kinderschoenen.
Dit frustreerde me in het begin wel, maar daar heb ik me bij neergelegd. Ik probeer altijd een merk of variant zonder plastic te vinden, maar als het niet verkrijgbaar is accepteer ik het……voorlopig
Een doorn in het oog is het plastic waar je ongevraagd mee wordt opgezadeld. Dat is een heel verhaal op zich en ik zal daar binnenkort een apart blog over te schrijven.

Marie Kondo
Het hele plastic vrij proces heeft mij positief veranderd. Ik maak veel bewustere keuzes als het om aankopen doen gaat. Het gaat niet alleen om minder of geen plastic. Het begint tegenwoordig met de vraag: “Heb ik dit écht nodig?” Daarna kijk ik naar het materiaal waarvan mijn nieuwe aankoop gemaakt is, vraag me af of ik er lang mee kan doen en of het gerepareerd kan worden als het stuk gaat.
Ik ben begonnen met het doorspitten van mijn kasten, heb spullen weggedaan of een tweede leven gegeven en ben daar nog mee bezig. Met veel interesse heb ik naar de Netflix serie Marie Kondo gekeken. Het gaat in die serie over “ontspullen”, maar ook over respect hebben voor de spullen die je bezit.
Orde en overzicht in huis geven me rust. In deze drukke wereld is het prettig thuiskomen in een huis waar geen onnodige ruis is. Bezit maakt van mij geen belangrijk(er) persoon. De spullen die blijven zijn dingen waar ik blij van word en dat maakt van mij een gelukkiger mens.

En waarom dat allemaal?
In allereerste instantie voor mezelf: ik wil mezelf in de spiegel kunnen aankijken en tegen mijn kleinkinderen kunnen zeggen dat ik probeer een goede wereld voor hen achter te laten.
In de tweede plaats vanwege die andere Netflix serie: Our Planet.
Sir David Attenborough, wat heeft de man toch een heerlijke stem, laat op prachtige wijze zien wat er nog wel goed gaat op onze planeet, maar trekt ook heel duidelijk aan de bel en doet een oproep. Het kan nog allemaal hersteld worden: “There’s a reason for hope.”
Zoiets wil ik niet negeren: “There is no planet B!”

Lieve bekende,
ik wens je veel succes met de mei-plastic-vrij-challenge. Moge je ervaringen rijk zijn. Je bent goed bezig en als het even tegen zit, treur dan niet. Het feit dat je deze uitdaging op pakt is al zoveel waard.

Do your little bit of good where you are; it’s those little bits of good put together that overwhelm the world !

Action of Happiness

English:
My mother tongue is Dutch. Apologies in advance for any mistakes in my translation

I’m delighted. One of my acquaintances is participating in a plastic-free-challenge. About one and a half years ago I did the same, but was too shy to daily publish on social media. I followed all the news coverage and there was interaction with other participants, but these social media images where “faceless” people. Nothing but good about them though, it was a very friendly community. Now there’s someone from real life that also enters the plastic free adventure and all of a sudden I don’t feel lonely anymore.

How is it going?
On World Earth Day 2018 I wrote a blog about what I had achieved and later about how I had taken care of the bathroom. Ever since it’s going well; I have been able to hold onto what I’ve put in motion. New routines have now been integrated. Grocery shopping is well prepared: not just take a bag, but also take small fabric bags for fruit or vegetables. I’m improving in finding products that have a sustainable, or even none, packaging and the shopkeepers, I regularly visit, know by now that they don’t have to offer me a plastic bag. It is an ongoing adventure and there is always something new to learn or discover.

Is plastic free life more expensive?
Yes and no. I buy vinegar in glass bottles, which is more expensive than in plastic bottles. The vinegar I use for making my cleaners: bathroom-, toilet-and all-purpose cleaner. That means I don’t buy these anymore. Eventually, that’s cheaper. But there are things that I really don’t understand: 4 loose bottles of cola are more expensive than a 4-pack cola in plastic packaging.

Drop in the ocean
A little while ago all of a sudden this sentence came up. Why do you actually care about this, that little bit that you will save. Do you even know what the industry consumes?
Yes, that may well be so, but simple me can only reply: many small bits make a big one. I can only improve my own little world and encourage others to do the same.

100% plastic free?
No, we are not and will not be for the time being. We don’t eat much meat, but neither have we stopped doing so. In the absence of a butcher in our village we have organic meat deliverd to our home and this is wrapped in plastic. Some products are only available in plastic.
Fortunately manufacturers start to pay attention to biodegradable packaging, but it is still premature. This frustrated me in the beginning, but not anymore. I always try to find a brand or variety without plastic, but if it’s not available I accept it … … for the time being.
A thorn in the eye is the plastic you receive without having asked for it. That is a whole story in itself and I will soon write a separate blog post about it.

Marie Kondo
The whole plastic-free process has positively changed me. I make a lot more conscious choices when I purchase things. It is not just about less or no plastic. These days it starts with the question: “Do I really need this?” Then I look at the material that my new purchase is made of, ask myself if I can use it for a long time and whether it can be repaired if it breaks. I’ve started digging through my cabinets, have done away with stuff or have given it a second life and am still working on it. With great interest I have watched the Netflix series Marie Kondo. This series is about “declutter”, but also about respect for the stuff you own. Order and overview in my home give me peace of mind. In this busy world it’s good to come home to a place with no unnecessary noise. Possessions do not make me a (more) important person. The things I keep make me happy and that makes me a happier person.

And why all this?
Firstly for myself: I want to be able to look at myself in the mirror and tell my grandchildren I try to leave behind a good world for them.
Secondly because of those other Netflix series: Our Planet.
Sir David Attenborough, what a wonderful voice this man has, shows in a beautiful way what still goes well on our planet, but also very clearly sends out a warning and call upon us. It still can all be restored: “There’s a reason for hope.”
This I do not want to ignore: “There is no planet B!”

Dear acquaintance,
I wish you good luck with the May- Plastic-Free-Challenge. May your experiences be rich. You are on the right track and if it doesn’t go well do not weep. The fact that you have entered this challenge is worth so much.

Meta

 

Loading
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *