Naar de inhoud springen

Sustainability for sale?

Sustainable living is the practise of reducing your demand on natural resources by making sure that you replace what you use to the best of your ability.
Rinkesh-

For English, please scroll down

Het aantal reclames dat groen en duurzaam in hun boodschap heeft staan schiet, volgens mij, als paddenstoelen uit de grond. Zo kwam er onlangs op Instagram een gesponsord bericht voorbij en het woord “green” maakte me nieuwsgierig. Het bewuste bedrijf kondigde tips en adviezen aan voor het verkleinen van de CO2 impact van je aankopen. Geen gedoe en zonder kosten stond erbij. Er werd een voorbeeld genoemd van een studente die, tijdens een sabbatical, nogal wat vlieguren had gemaakt en bij dit bedrijf nu de ideale mogelijkheid vond om daarvan iets te compenseren.

Een grote oliemaatschappij leert je hoe je CO2- neutraal kunt autorijden. Allereerst, zo zegt het bedrijf, moet je CO2-uitstoot voorkomen en adviseert elektrisch te rijden. Zij zullen investeren in laadpalen die werken op stroom opgewekt door Nederlandse windenergie. Kun je niet elektrisch rijden, tank dan hun (!) speciale benzine en, als je dat niet gaat, betaal dan één cent per liter extra voor één van hun (!) andere benzinesoorten. Zij (!) besteden dat extra geld aan een compensatieproject.

Het lijkt erop dat het goede projecten zijn. Compensatieprojecten zijn voornamelijk bosbeschermings- of boomplantprojecten. Bossen nemen broeikasgassen op en leveren daarmee een bijdrage aan het afremmen van de opwarming van de aarde. Alleen is het natuurlijk altijd de vraag of je extra cent terecht komt waar je denkt.

Eigenlijk vind ik dat compensatie niet nodig zou moeten zijn. Je leventje gewoon blijven leven alsof er niks aan de hand is en het dan compenseren, door bijvoorbeeld een boom te kopen, komt op mij nogal tegenstrijdig over.
Verminderen is volgens mij beter, we zullen zelf ook iets moeten doen. Op dat gebied is nog veel te halen. Tegelijkertijd krijg ik de indruk dat alleen consuminderen op dit moment niet voldoende is. We zullen beide trajecten moeten inzetten.

Consuminderen is overigens iets anders dan bezuinigen. Het ene doe je voor het milieu, het andere voor je beurs. Consuminderen is een bewustwordingsproces dat je stapje voor stapje moet doorlopen en waarbij je tevreden bent met minder.

Ik denk dat het goed is om kritisch te zijn bij reclames die duurzaamheid, groen, eco of iets dergelijks aanbieden. Een reclame heeft uiteindelijk het doel iets te verkopen, liefst zoveel mogelijk. Om te verminderen is het tegenovergestelde juist de bedoeling.
Ik denk ook dat je niet ineens duurzaam gaat leven door allerlei “groene” producten aan te schaffen. In tegendeel. Voor mij betekent duurzaam leven eerst je oude spullen opmaken. Terwijl je dat doet bedenk je óf je het product gaat vervangen en zo ja, waarmee. Het kan best zijn dat je geen schoonmaakmiddelen meer wil kopen, maar ze zelf wil gaan maken of dat oude kastje een opknapbeurt geeft en er weer van geniet. Gooi je de was in de droger, terwijl buiten het zonnetje schijnt of hang je alles aan de waslijn. Je hebt iedere keer een keuze.

Meneer N. en ik vinden duurzaam leven en consuminderen niet zo moeilijk. In 2017 schaften we zonnepanelen aan. Dat opende in korte tijd onze ogen. We realiseerden ons dat dingen anders konden. We begonnen naar duurzame oplossingen te zoeken, ruilden onze benzine-zuipende vierwieler in voor een elektrische auto en ons leven werd plasticvrij.
We verbouwen zoveel mogelijk onze eigen groenten, eten (daardoor) hoofdzakelijk seizoensgebonden en composteren ons groente- en tuinafval. Onze energie-leverancier zegt 100% groene stroom te leveren, of het klopt weet ik niet. Gevlogen hebben we allebei nog nooit, gaan we ook niet doen.
Onze garderobe is bescheiden, we doen lang met onze kleding; zijn beiden wars van modetrends. We schaffen spullen alleen aan als we ze nodig hebben, letten daarbij op materiaalgebruik, kwaliteit en vermijden wegwerpproducten.
Er liggen nog wat projecten te wachten. Zo hebben wij bij voorbeeld nog een kookfornuis en een boiler die aardig wat gas verbruiken en dat moet absoluut veranderen. Het gaat niet allemaal in één keer. Dat hoeft ook niet: stapje voor stapje.

Ik kan alleen maar zeggen dat consuminderen, ons meer brengt dan kost. Natuurlijk moeten we wel eens een duurdere aankoop doen omdat de goedkopere variant niet aan de gestelde eisen voldoet, maar aan de andere kant hoeven bepaalde aankopen niet eens plaats te vinden.

Het is mooi dat duurzaamheid aandacht krijgt, maar het benauwt me een beetje de term als reclameboodschap tegen te komen.

English:
My mother tongue is Dutch. Apologies in advance for any mistakes in my translation

Lately I see a lot of advertisement with words like green and sustainable. The other day I saw a sponsored message on Instagram and the word “green” made me curious. The company announced conscious tips and advice for reducing the CO2 impact of your purchases. No fuss and no costs, it said. There was an example of a student who made a lot of flying hours during her sabbatical and she said this company was the ideal opportunity for her to make up for this.

A large oil company teaches you how to drive CO2 neutral. First, as the company says, you should avoid CO2 emissions and they recommend driving electric. They will invest in charging stations, operating on electricity generated bij (Dutch) wind. If you can’t drive an electric vehicle, then you should fuel your car with their(!) special petrol and if that is impossible, you can pay 1 cent per liter extra for one of their(!) other different fuels. They(!) will spend that extra money on offset projects

It looks like good projects. Offset projects are mainly forest protection or tree planting projects. Forests absorb greenhouse gases and thus contribute to slowing global warming. Question is: does your extra penny reach the goal you think?

I actually think compensation should not be necessary. Just living your life as if nothing is wrong and then compensating for it, for example by buying a tree, comes across as quite contradictory.
I think reducing is better, we will have to do something ourselves. There still is much room for improvement in that area. At the same time, I get the impression that only consuming less is not enough at the moment. We will have to use both processes.

Cosuming less is slightly different than economize. The first one you do for the environment, the other for your budget. Consuming less is a process of awareness that you have to go through step by step and be satisfied with less.

I think it is good to be critical about advertisements that offer sustainability, green, eco or something similar. An advertisement ultimately has the goal of selling something, preferably as much as possible. However to reduce, the opposite is the intention. Also I think that you will not suddenly start living sustainably by purchasing all kinds of “green” products. On the contrary. For me, sustainable living means you first finish your old things.
While you do that, you consider whether you will replace the product and, if so, with what. It may well be that you no longer want to buy cleaning products, but want to make them yourself or give that old cupboard a makeover and enjoy it again. Do you put the laundry in the dryer while the sun is out or hang everything on the clothes line? Every time you have a choice.

Mr. N. and I don’t find sustainable living and consuming difficult. In 2017 we purchased solar panels. Soon that opened our eyes.. We realized that things could be done differently. We started looking for sustainable solutions, exchanged our petrol-absorbing quadricycle for an electric car and our lives became plastic-free.
We grow our own vegetables as much as possible, eat (as a result of that) mainly seasonal and compost our vegetable and garden waste. Our energy supplier says it supplies 100% green energy, I don’t know if it’s right. We have both never flown, nor are we going to do it.
Our wardrobe is modest, we use our clothes a long time and are both averse to fashion trends. We only buy things when we need them, paying attention to material use, quality and avoiding disposable products.
There are still some projects awaiting. For example, we still have a stove and a boiler that consume quite a bit of gas and that must definitely change. It doesn’t all go at once. That is not necessary: ​​step by step.

I can only say that reducing consumption brings us more than it costs. Of course we sometimes have to make a more expensive purchase because the cheaper variant does not meet the requirements, but on the other hand certain purchases do not even have to take place.

It is nice that sustainability is receiving attention, but I am a bit worried to come across the term as an advertising message.

Meta

 

Loading
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *