Verder naar bericht

Thoughts on Presentation

For English please scroll down

De regen kwam met bakken uit de lucht toen ik de sporthal binnen rende. Ik had haast, ik was bijna te laat voor mijn make-up afspraak. In het bekende gebouw vond ik snel mijn weg naar de stand en plofte neer op het bankje er tegenover: de make-up styliste was nog bezig met de dame voor mij. Even later mocht ik op de stoel plaats nemen en kon aan de make-over worden begonnen. Mijn “doe maar” maakte haar, geloof ik, wel blij en terwijl ik mijn ogen sloot hoorde ik haar hardop denkend een keuze maken. Toch liet ze me een beetje in het ongewisse, want ze vertelde mij niet welke kleuren ze ging gebruiken. Ik vertrouw haar en wachtte geduldig af totdat ze mij de spiegel voor hield. Wederom geslaagd.

Wedstrijd dansen gaat eigenlijk alleen om de technieken: hoe we staan, hoe onze balans en coördinatie is, hoe we bewegen, hoe we op de muziek bewegen, hoe wij samen dansen en welke choreografie wij dansen. Daar train je voor, daar stop je al je tijd en energie in. Echter, op het moment dat ik de vloer opstap weet ik dat de ogen van de jury en het publiek op me zijn gericht. Dan is het nodig dat ik ook het stukje presentatie compleet maak.

Natuurlijk ben ik wel eens zenuwachtig aan het begin van een wedstrijd, maar zodra je het parket betreedt is het show time. Niemand heeft een boodschap aan die zenuwen dus ik verpak ze in een zelfverzekerde houding. Met diezelfde houding verlaat ik de vloer ook weer, al is dat wel eens moeilijk als het dansen wat minder is geweest. Zolang ik op de vloer sta, ben ik me ervan bewust dat er naar me gekeken kan worden. Dat geldt ook voor de korte pauzes tijdens het dansen van de finale. Ooit zag ik tot mijn schrik op een video hoe ik inzakte tussen de verschillende dansen. De vermoeidheid straalde er als het ware vanaf. Vanaf die tijd blijf ik me bewust van mijn houding.

Het stukje presentatie ondersteun ik met kleding en make-up. In tegenstelling tot in het dagelijks leven, waar ik maar wat graag met mijn handen in de aarde wroet en me niet druk maak over een gebroken nagel, ga ik dan voor een volledige make-over, ben ik even een andere persoon, althans mijn uiterlijk: haren, nagellak, make-up en natuurlijk de jurk. Net als een acteur in het theater kruip ik in een andere huid.


Many thanks to Jean-Jacques Geudry

Het gebeurt mij wel eens dat mensen mij aanspreken, complimenten maken over mijn look of over ons dansen en vragen of ze met mij op de foto mogen. De allereerste keer wist ik écht niet wat mij overkwam. Het zijn wel heel mooie momenten en dan realiseer ik mij weer hoe leuk het is om te dansen voor de mensen die graag naar ons kijken. Dat geeft zo veel plezier.

Wie wel eens in België of Frankrijk danst weet dat er echt publiek zit te kijken. Het mooiste ooit vind ik nog steeds, een zeer oude dame die de hele middag met het programmaboekje in haar hand de verschillende wedstrijden heeft gevolgd. Als er zo naar je wordt gekeken moet je het, volgens mij, zo perfect mogelijk maken.

Door de week, tijdens de trainingen, zie ik dansen als sporten zoals ieder ander dat doet tijdens het hardlopen of tennissen. Dan is er geen opsmuk nodig, dan is alle focus op verbeteren en trainen. Als ik in mijn danspersonage ben gekropen wil ik de kunst ten beste brengen, de jury overtuigen en mensen laten genieten.
Dus maken we het plaatje zo mooi mogelijk en gaan we voor de make-over. Ik een beetje meer dan meneer N. , want ook hij gaat in de make-up. Voor hem is het namelijk niet anders, ook zijn presentatie is belangrijk. Al heeft hij weinig vrijheid als het om zijn kleding gaat. Hoewel, wie goed kijkt zal zien dat de kleur van zijn manchetknopen bij mijn jurk past. Detail…..

Over smaak valt niet te twisten. Wat de een bevalt, vindt de ander niet mooi. Je bepaalt zelf hoe je er uit ziet, wat bij je past. De look die ik uitgekozen heb, maakt dat ik me op mijn gemak voel op de vloer, maakt dat ik niet verlegen word als ik merk dat er naar me wordt gekeken. Door dat gevoel van zekerheid kan ik me volledig focussen op mijn dansprestatie.
Ik kruip daarom maar wat graag op de stoel van de kapper en de make-up styliste, die samen voor een krachtige look zorgen.

English:
My mother tongue is Dutch. Apologies in advance for any mistakes in my translation

It was pouring with rain when I ran into the sports hall. I was in a hurry, almost late for my make-up appointment. In the familiar building I quickly found my way to the stand and plopped down on the bench opposite. The make-up artist was still busy with another lady. A little later I was allowed to sit on the chair and the makeover started. I believe, my ” have fun” made her happy and while I closed my eyes I heard her thinking aloud. Yet, she let me in the dark, because she did not tell me which colors she was going to use. I trusted her and waited patiently until she held the mirror in front of me. Once again she succeeded.

Competition dancing is really only about the techniques: our poise, our balance and coordination, our movent, how we move to the music, how we dance together and our choreography. That’s what you train for, that’s where you put all your time and energy into. However, the minute I step on the floor, I know that the eyes of the adjudicators and the audience are on me. Then it is necessary for me to create a good presentation .

Of course at the beginning of a competition I’m sometimes nervous, but once you enter the parquet it is show time. Nobody has time for nerves so I wrap them in a confident attitude. With that same attitude I leave the floor again, though that’s sometimes difficult if dancing has not been as good as expected. As long as I am on the floor, I am aware of the fact that I can be watched. This also applies to the short breaks while dancing the finals. I once saw, to my horror, in a video how I collapsed between the different dances. Showing fatigue so to speak. Ever since I remain aware of my poise.

Presentation, I support with clothing and makeup. Unlike in everyday life, where I happily root with my hands in the Earth and do not bother about a broken finger nail, I’m going for a complete makeover. I am just another person, at least my appearance: hair, nail polish , makeup and of course the dress. Just like an actor in the theatre I creep into a second skin.

Occasionally it happens that people appeal to me, they compliment me on my looks or on our dancing and ask if they can go on a picture with me. The very first time this happened I really was gobsmacked. These are very nice moments and then I realize how nice it is to perform for the audience. Dance for people who love to watch us. That gives so much pleasure.

If you have ever danced in Belgium or France you know there’s a genuine audience watching you. The most beautiful ever I still find,was a very old lady who sat all afternoon with the program booklet in her hand watching the various competitions. When people pay you that much attention, in my opinion, your look needs to be as perfect as possible.

During the daily training sessions, I look upon dancing as sports like everyone else does with jogging or tennis. Then frills aren’t necessary, then all focus is on improving and training. When I’m in my dance character I want to perform the best way possible, convince the jury and make the audience enjoy themselves. So we make the picture as beautiful as possible and we will go for the makeover. A little bit more for me than Mr. N, because he also wears makeup. Also his presentation is important, though he has little freedom when it comes to the choise of his clothing. However, if you look closely you will see that the color of his cuff links are matching my dress. Detail …..

There’s no disputing about taste. What one person may find pleasing, the other may not find pretty. You decide for yourself what your look is, what suits you best. The look I have chosen, makes me feel at ease on the floor, makes me feel not shy if I notice I am being watched. That sense of security makes me focus completely on my dance performance.
So, I love to take the seat of the hair dresser and the makeup stylist, who time and again make my look powerful.

Laat als eerste een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *