Naar de inhoud springen

De laatste loodjes

For English please scroll down

De belangrijkste vraag 2 weken voor het WK en NK: Is het materiaal in orde?
Eigenlijk is dat een routine die bij iedere wedstrijd hoort, maar ik heb nu een nieuwe jurk en ik wil er op letten dat accessoires en make-up bij de nieuwe kleur passen. Hoewel het lijkt dat de jurk het meest belangrijke is, klopt dat niet. De jury weet immers niet dat ik een nieuwe jurk aan heb. We moeten er uiteraard netjes uit zien, maar het draait niet om de look.
Schoenen zijn het belangrijkste! Als je die niet in orde hebt kan dat je dansen enorm beïnvloeden. Dansschoenen hebben een suède zool, die er voor zorgt dat je niet uitglijdt en er tóch een bepaalde mate van glijden mogelijk is. Dat materiaal neemt allerlei stof op waardoor het glad kan worden, daarom moet je de zooltjes regelmatig borstelen met een staalborsteltje.
Wij trainen in Duitsland en daar wordt wax op de vloer gebruikt. De zooltjes nemen die wax op en dan krijg je ook een bepaalde stroefheid. Vooropgesteld dat die vloer ook goed in de wax staat, anders is het effect  weg. Wedstrijdvloeren hebben geen wax, dus zijn onze trainingsschoenen ongeschikt voor die vloeren.
Voor de wedstrijd hebben we aparte schoenen. Een paar, meestal het nieuwste paar, met een volledig schone zool, zonder wax of iets dergelijks. Daar kom je op de meeste wedstrijdvloeren goed mee uit de voeten en mocht het toch nog wat glad zijn kun je heel even op een nat doekje gaan staan. Dat gaat prima. Verder gewoon het stof van de zool af blijven borstelen, het suède ruw houden.
Voor de heel enkele keer dat deze voorzorgsmaatregel niet werkt hebben we een paar oudere schoenen bij ons waarvan de zool met wonderolie is ingewreven. Gelukkig hoeven we die maar zelden te gebruiken, want het schijnt helemaal niet goed voor de vloeren te zijn.
Ik draag satijnen schoenen, die gemakkelijk vuil worden. Na een aantal wedstrijden zie je er grijze vlekken en zwarte strepen op. Dat ziet de jury dan weer wel. Aangezien ik geen sponsor heb die mij voor iedere wedstrijd een nieuw paar schoenen klaar zet, moet ik er voor zorgen dat het er netjes uit blijft zien. Daarom gaan mijn schoenen af en toe in de wasmachine. De meningen zijn daarover verschillend, maar ik vind het werkbaar. Niet alleen wordt de bovenkant weer mooi schoon, ook de zool krijgt een wasbeurtje en zie daar, na een borstelbeurt heb ik weer schone en ietwat stroeve schoenen.

Voor de WDSF ( internationale) wedstrijd in Almere op 5 mei blijft de nieuwe jurk nog even in de kast, maar we zorgen wel dat het oude materiaal in orde is. Met schone schoenen voel je je zeker op de vloer, heb je controle. We komen er goed doorheen en pakken de tweede plaats, waarbij het puntenaantal later laat zien dat we het de nummer 1 moeilijk hebben gemaakt. Trots op onszelf, maar ook aangenaam verrast over de enorme aandacht van de toeschouwers, nemen we de felicitaties in ontvangst.
Daags erna komen we erachter dat deze uitslag ons omhoog heeft doen schieten in de wereldranking. We zijn, met een 42e plaats, in de “magische” top 50 beland. De top 50 geeft je soms recht op 1 ster. Dat betekent dat een aantal top 50 paren bij sommige (meestal grotere) WDSF wedstrijden 1 ster krijgt, daarmee de voorronde mag overslaan en automatisch geplaatst wordt voor de tweede ronde.
Uitzondering daarbij is uiteraard het wereldkampioenschap. Daar moet iedereen gewoon alle rondes dansen.

Foto: Rob van Pinxteren .

De laatste grote voorbereiding vindt plaats tijdens een trainingskamp in Hoorn. Het hele weekend lang worden we ondergedompeld in lectures en lessen. Er zijn 5 trainers aanwezig, waaronder onze eigen trainers. Om beurten geven ze een lecture van 45 minuten waarin ze een klein technisch onderdeel van het dansen bespreken en met ons oefenen. Er komt van alles aan bod. Bij voorbeeld hoe de dame de heer goed kan blijven volgen. Daarvoor krijgen alle dames een blinddoek om en de heren geven daarna de bewegingen aan. Of we leren beter te springen in de quickstep. Soms moet je oefeningen alleen uitvoeren, soms met z’n tweetjes en af en toe werk je met een ander paar dat je feedback geeft. Hierdoor leer je overigens ook goed kijken. Alle lectures zijn toegespitst op het op handen zijnde NK en het is leuk om te zien hoe er directe verbeteringen bij paren zijn. De lessen bij onze trainers staan ook helemaal in het teken van de komende wedstrijden. We worden gepushed to the limit. Zeer vermoeiend, maar het geeft zo’n enorme kick dat je dat al gauw weer vergeten bent. Nou ja, dat is dan totdat ik ‘ s avonds in bed lig en de pijn in mijn benen het inslapen iets langer laat duren. Gelukkig is daar de volgende ochtend niets meer van te merken en kan alles nog een keer worden herhaald.

Weer thuis resten ons nog twee trainingen en onze koffers inpakken. Dan kan het grote avontuur beginnen, maar daarover een andere keer meer.

Foto: Kurt Findhammer jr.

My mother tongue is Dutch, so I apologise for any mistakes in English

Home Stretch

The most important question 2 weeks previous to the world and Dutch championships: are the materials in order?
Actually, that’s a routine that preceeds every competition, but I now have a new dress and want to make sure that the accessories and make-up match the new color. It may seem that the dress is the most important part, that is not true. After all, the adjudicators do not know that I am wearing a new dress. We have to look neat, but are not judged on our looks.
Shoes are the most important! If they are not all right, it can influence dancing tremendously. Dance shoes have a suede sole, which ensures that you do not slip but still make a certain amount of sliding possible. This material absorbs all kinds of dust and then becomes slippery, so you have to brush the soles regularly with a steel brush. We train in Germany and they use wax on the floor. The soles take up the wax and then you also get a certain roughness. Provided that the floor is also well waxed, otherwise the effect is gone. Competition floors do not have wax, so our training shoes are unsuitable for those floors.
For the competitions we have separate shoes. A pair, usually the newest ones, with a completely clean sole, without wax or anything like that. On most of the competition floors this will be perfect  and if it is still a bit slippery you can step on a wet cloth for a second or two. That‘s fine. Continue to brush the dust off the sole, keep the suede rough.
For the very few times this precaution does not work we have a pair of older shoes. The soles we rub with castor oil. Fortunately, we rarely need to use it; apparently it is not so good for the floors.
I wear satin shoes,which easily get stained. After a number of competitions you will see grey spots and black stripes. Since I don’t have a sponsor to provide me with a a new pair of shoes for every competition, I have to make sure they look neat. That’s why sometimes my shoes go in the washing machine. The opinions about this vary,  but for me it works. Not only will the top be clean again, even the soles get a nice wash and, after brushing, become rough again.

For the WDSF (international) competition in Almere on May 5th, the new dress still remains in the closet, but we do make sure the old material is in order. With clean shoes you feel sure on the floor, you are in control. We get through it nicely and take second place. Afterwards results show we made it difficult for number 1. Proud of ourselves, but also pleasantly surprised of the enormous attention of the spectators, we accept the congratulations.
The following day we discover that this result has made us shoot up in the worldranking. We are now, with a 42nd place, in the “magic” top 50. Top 50 couples sometimes get a star in a (usually larger) WDSF competition which entitles them to skip the preliminairy round and immediately start in second round.
Of course the exception are the World Championships. Everyone has to dance all the rounds.

The last major preparations take place during a training camp in Hoorn. We are immersed in lectures and lessons all weekend long.  5 trainers are present, including our own trainers. They all take turns in giving lectures of 45 minutes in which they discuss a small technical part of dancing and practise with us. All kinds of subject are covered. For example, how the lady can continue to follow the man and still be light. For this, all the ladies are blind folded and they have to follow the men’s movements. Or we learn how to jump better in the quick step. Sometimes you have to perform exercises on your own, sometimes as a couple and occasionally you work with another couple that gives you feedback. This way you also learn how to watch well. All lectures are focused on the forthcoming Dutch Championships and it is nice to see instant improvements in couples. The lessons of our trainers are also entirely focused on the upcoming competitions. They push us to the limit. Very tiring, but it gives such a huge kick that we soon forget this. Well, that is  until I’m in bed in the evening and the pain in my legs keep me awake just a little longer than usual. Fortunately, all is gone the next morning and everything can be repeated again.
Back home we still have two training sessions and we need to pack our suitcases. Then the big adventure can begin, but more about that some another time .

 

Meta

 

Loading

2 Reacties

  1. Mama Mama

    Ik hoop dat jullie inzet beloond wordt met prachtige overwinning. SUCCES gewenst!!!!

    • Charlotte Charlotte

      Dankjewel!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *