Back to the competition floor

For English please scroll down

‘s Ochtends stap ik met een kleine knoop in mijn maag in de auto. We gaan naar onze eerste wedstrijd dit seizoen, de eerste keer sinds het NK in mei en alles voelt nieuw aan. Tijdens het inpakken heb ik alle spullen weer bij elkaar moeten zoeken. De automatische piloot werkt nog niet. Als ik de trap afloop zie ik in de gang  alle spullen klaar staan: hoezen met kleding, koffertjes, matjes, schoenentasjes en een tas met proviand. Wat een volksverhuizing. 

Ik zie niet op tegen de wedstrijd, in tegendeel het is altijd een leuke wedstrijd. Jaren geleden, we waren pas met wedstrijd dansen begonnen, leerden wij de organisator kennen tijdens een les. Ik mag wel zeggen dat het een aangename verrassing van beide kanten was.  

We hebben hard gewerkt sinds we terug zijn van vakantie. De trainingsuren zijn uitgebreid, we hebben gewerkt met de aandachtspunten die we van onze trainers hebben gekregen en na het zien van opnames van onze training hebben ze ons aangespoord om weer mee te doen in de Nederlandse competitie. 

Eenmaal aangekomen in het hotel merk ik dat het voorbereidingsritueel er gelukkig toch niet helemaal uit is: na een ronde rek- en strekoefeningen is het tijd voor make-up en haren. Het verloopt allemaal vlot en zo blijft er tijd over om nog even te relaxen. 

Bij de ingang van de wedstrijdlocatie stappen we in een bekende wereld: mensen in trainingspakken met rolkoffertjes in de hand en grote kledingzakken over de arm staan in de rij bij de kassa om vervolgens hun rugnummer op te halen. Er wordt gegroet, gezwaaid, handen geschud en ondertussen rondgekeken wie allemaal aanwezig is. Welke concurrenten zijn er? Welke juryleden? Ik maak me zelf ook weleens schuldig aan het in gedachten al formuleren van een eindresultaat. Dit keer tikt mijn betere helft mij op de vingers: niet doen. Hij heeft gelijk. Focus houden op je eigen dansen. 

Aangezien we de vloer en de ruimte kennen, we hebben hier immers in het verleden al vaker gedanst, hebben we van te voren enkele dingen met elkaar besproken: waar we in iedere dans beginnen, waar we opkomen. Zo krijgt de zaal een begin en einde. Het lijkt overdreven, maar dit visualiseren is voor mij een belangrijk onderdeel van de voorbereiding. Ik heb me de zaal wel eens anders voorgesteld dan mijn danspartner en toen we begonnen heb ik eerst een halve dans nodig gehad om mij te oriënteren in de ruimte. Niet heel handig, dus dat bespreken we tegenwoordig voordat we beginnen.

We dansen eerst een general look (voor niet- dansers: dat is een ronde als er maximaal 7 dansparen aan de wedstrijd meedoen. De jury kijkt wel, maar jureert niet. )

Later op de avond dansen we de finale met 7 paren en die wordt uiteraard wel gejureerd. 

Onze “terugkeer wedstrijden” zijn meestal niet het gemakkelijkst. Ook deze keer niet, maar het geeft ons een goed beeld van waar we staan in onze training. We komen onze verbeterpunten tegen, maar zeker ook de stukken waar we tevreden over zijn. 

De jury beoordeelt ons dansen met een eerste plaats en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. De kop is eraf, laat de rest van het seizoen maar komen. 

 

In the morning I feel a bit anxious when I step into the car. We are leaving for our first competition this season, the first time since the Dutch Championships in May and everything feels new. During packing, I have to search for all my things. The autopilot does not work yet. When I walk down the stairs I see all the stuff in the hallway: covers with clothes, suitcases, mats, shoe bags and a bag with provisions. What a migration.

I have nothing against this competition, on the contrary it is always a nice one. Years ago, we had just started with competition dancing, we met the organizer during a lesson. I can say that it was a pleasant surprise from both sides.

We have worked hard since we are back from our holidays. The training hours have been extended, we have worked with the attention points from our trainers and after seeing videos of our training they encouraged us to participate in the Dutch competition again.

Once I arrive at the hotel, I notice that the preparation ritual is not entirely gone: after some stretching exercises it is time for make-up and hair. All goes smoothly and that leaves time for a relax moment.

At the entrance of the competition venue we step into a familiar world: people in tracksuits with roller suitcases in their hands and large clothing bags over their arm are queuing at the check-in and picking up their number. There are greetings, waving, shaking hands and in the meantime looking around who is present. Which competitors are present? Which adjudicators? I also am sometimes guilty of already formulating an end result in my mind. This time my better half is tapping my hand: don’t! He is right. Focus on your own dancing.

Since we know the floor and venue, we have already danced here before in the past, we have discussed a few things beforehand: where we start in every dance, where we enter the floor. This way the ball room has a beginning and an end. It seems a bit overdone, but visualizing this is an important part of my preparation. I have in the past imagined the room differently than my dance partner and when we started I first needed half a dance to orientate myself in space. Not very convenient, so now we discus these things before we start.

First we dance a general look (for non-dancers: that is a round if a maximum of 7 dance couples participate in the competition. The adjudicators do look, but do not judge.)

Later in the evening we dance the final with 7 couples and that is obviously judged.

Our “return matches” are usually not the easiest. It’s the same today, but it gives us a good idea of ​​where we stand in our training. We come across our points for improvement, but certainly also the parts that we are satisfied with.

The adjudicators mark our dancing with a first place and of course we are very happy with that. It’s started! I am looking forward to the rest of the season.

4 thoughts on “Back to the competition floor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *