Naar de inhoud springen

De balans vinden

The fight against the patriarchy isn’t always a fight between men and women. There are masculine and feminine qualities in each of us, and each of us has those qualities in differing amounts – and sometimes at levels which naturally fluctuate at different times in our lives.

Sharon Blackie

For English please scroll down

If Women Rose Rooted is het persoonlijke verhaal van Sharon Blackie over de huidige onbalans in de wereld, Het is een levens-veranderende reis van wat zij noemt “de woestenij van de moderne samenleving” naar “een plek van voeding en verbinding.”
Al lezend ga ik met haar mee op een reis die gaat over acceptatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leven en de voetafdruk die je achter laat. Het is de reis van, wat zij noemt, de eco-heldin.
Hier vind je:
Deel 1 De Woestenij
Deel 2 De Oproep.
Deel 3: De Ketel van Transformatie
Deel 4: De Pelgrims weg
Deel 5: De herontdekking van het verborgen vrouwelijke
Vandaag deel 6: De balans vinden

*Hoe komen mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten tot uiting in jou en in je eigen leven en relaties?
*Overheerst één manier van zijn?
• Op welke andere manieren ben je uit balans?
• Op welke manieren manifesteren onevenwichtigheden zich in jouw plaats en gemeenschap?
• Hoe zou je kunnen beginnen om die onevenwichtigheden te herstellen en te vechten om de stemmen van vrouwen te laten horen, om vrouwelijke kwaliteiten te erkennen en te respecteren?

Ik moet er een beetje raar hebben uitgezien toen ik naar het filmpje van die, zo op het eerste oog, keurige jongeman aan het kijken was. Lichtblauwe trui met overhemd tegen een witte achtergrond. Voorzitter van de jongeren afdeling van een politieke partij. Zonder ook maar de schijn te wekken dat hij een grap aan het maken was vertelde hij rechtstreeks in de camera dat hij:
“er toch anders over denkt dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Als ik de bijbel lees en als ik om mij heen kijk dan zie ik juist dat man en vrouw heel erg verschillend zijn van elkaar. Mannen zijn biologisch sterker dan vrouwen. En voor de politiek heb je bij uitstek de sterkste mensen nodig. De politiek draait om gezag. De bijbel legt dat uit: zoals Jezus ook het hoofd is van alle christenen, op dezelfde manier is ook de man het hoofd van de vrouw. Het verschil tussen mannen en vrouwen heeft altijd al bestaan. Mijn standpunt is daarom niet ouderwets, maar tijdloos.

In mijn ogen raakte het hele verhaal kant noch wal; de logica ontging mij totaal. Ik vond het echter zeer verontrustend dat er in deze tijd nog jonge mensen zijn met een dergelijke kijk op de samenleving. Natuurlijk weet ik wel dat over de hele wereld vrouwen worden onderdrukt, uitgebuit en mishandeld. Het was het beeld van een blanke, jonge Nederlandse man dat mij op de een of ander manier shockeerde. Misschien wel omdat ik zelf jongens heb in zijn leeftijd??? Ik zou het vreselijk vinden als die eenzelfde mening zouden zijn toegedaan.

Dat er verschillen tussen mannen en vrouwen zijn klopt natuurlijk. De biologie van vrouwen is anders dan die van mannen. De biologische verschillen tussen mannen en vrouwen bestaan uit verschillende geslachtschromosomen (XX bij vrouwen en XY bij mannen) en verschillende geslachtshormonen (oestrogenen bij vrouwen en testosteron bij mannen). Er is zelfs een arts (Sharon Moalem) die beweert dat die extra X vrouwen juist sterker maakt, waardoor ze langer leven en minder snel ziek worden. Ik beschik niet over de middelen om dit soort uitspraken te verifiëren, maar de feiten spreken voor zich: vrouwen worden ouder en ja, zelfs corona heeft minder vat op ons.

Het mooie is trouwens dat alle mensen zowel mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten hebben. Onder andere daadkracht, focus, ratio, grenzen stellen, stevigheid, controle houden en richting geven zijn typisch mannelijke kwaliteiten. Aan de andere kant staan vrouwelijke kwaliteiten als zachtheid, meebewegen, creatie, vloeibaarheid, fijngevoeligheid, kwetsbaarheid en verbinding. Het lijstje is veel langer, maar het geeft een idee.

Tijdens de vergaderingen van de plaatselijke natuurvereniging merk ik dat ik het proces in de gaten hou. Ik hoor mijzelf een opmerking maken als we te zeer afdwalen en de agenda uit het oog dreigen te verliezen; een mannelijke kwaliteit. Mijn mannelijke collega daarentegen neemt veelvuldig het woord “verbinden” in de mond; een vrouwelijk kwaliteit. Samen vinden we ons in een andere mannelijke kwaliteit : we willen weten welke doelen er gesteld gaan worden.

In het dansen zijn de rollen heel duidelijk: hij leidt, zij volgt. Klinkt heel stereotiep, maar haar volgen is wel actief. Meer in de zin van: hij leidt, zij anticipeert, beweegt mee. Immers, hij danst vooruit en kan zien waar ze heen gaan, welke obstakels er op de weg zijn.; zij danst achteruit en legt haar vertrouwen in zijn handen. Een heel enkele keer zijn de rollen omgedraaid en moet zij sturen.
Eén van onze trainers legde mij dat eens heel duidelijk uit: “Als jullie aan het dansen zijn, moet je je telkens afvragen: wat kan ik doen zodat hij kan dansen.” Je moet hem niet in de weg lopen, ruimte maken zodat hij je in de goede richting kan sturen. Ik laat maar even in het midden welke kwaliteit ik hier heb.

Als het gaat om de meest vrouwelijke kwaliteit faal ik. Ik kan absoluut niet multitasken. Het lukt mij niet om een ui te snijden en tegelijkertijd een gesprek te voeren. Ofwel ik snij in mijn vingers of ik zeg iets heel raars. Overigens is er geen neurowetenschapper te vinden die kan onderbouwen dat vrouwen inderdaad kunnen multitasken. Daardoor gesteund roep ik dus heel dapper dat ik het niet kan. Laat dat dan weer een vrouwelijk kwaliteit zijn: minder praten over je kwaliteiten, maar meer over je minpunten, voor zover dit dan een minpunt is.

Ik heb er nooit op gelet of ik dominante mannelijke of vrouwelijke kwaliteiten heb, Door de jaren heen heb ik geleerd dat verschillende situaties om verschillende kwaliteiten vragen. Dat is natuurlijk niet alleen hier bij mij thuis, maar dat is iets dat overal speelt: in het bedrijfsleven en, ter verduidelijking aan meneer Blauwe Trui, ook in de politiek.

Ik heb het geluk dat ik mijn hele leven al de mogelijkheid heb om mijn kwaliteiten daar in te zetten waar ik dat wil, of waar men ze kan gebruiken. Anticiperen op hetgeen ik in mijn leven tegen kom is voor mij de gewoonste gang van zaken. Geen stereotiepe rolverdeling in mijn relatie met meneer N. We runnen ons huishouden samen, doen de taken gezamenlijk en als het al zo is dat ik meer huishoudelijke taken doe dan hij, dan komt dat omdat ik, overigens zeer onterecht, vind dat hij het niet goed doet. Dat is dan weer een mannelijk kwaliteit: controle houden.

Eén ding heeft meneer Blauwe Trui goed gedaan. Hij heeft mijn bewustzijn getriggerd. Ik heb altijd een beetje in mijn kleine veilige bubbel gezeten met de gedachte “Ik heb de vrijheid, dus iedereen heeft die…… Helaas, de realiteit is anders. Vrouwen hebben wel het recht op die vrijheid, maar het wordt hen ook vaak ontnomen. Ik vind het dus belangrijk dat dergelijke denigrerende filmpjes niet aan de kant worden geschoven met de opmerking: “Daar nemen wij afstand van” of “Ach, die is gek, daar luister je toch niet naar.” Deze mensen moeten er, naar mijn mening, duidelijk op worden gewezen dat een dergelijke mening toch echt “not done” is.
Gelukkig deed een daadkrachtige dame, nieuw lid van de Tweede Kamer dat publiekelijk voor mij, door te twitteren: “Ik wil wel even bovenop hem gaan zitten, kijken of hij zich onder mij uit kan worstelen.”
RESTORING THE BALANCE

If Women Rose Rooted is Sharon Blackie’s personal story about the current imbalance in the world, it’s a life-changing journey from what she calls “the wasteland of modern society” to “a place of nourishment and connection.” While reading I join her on a journey that is about acceptance. You are responsible for your own life and the footprint you leave behind. It’s the journey of what she calls the eco-heroine. Here you will find:
Part 1 The Wasteland
Part 2 The Call.
Part 3: The Cauldron of Transformation
Part 4: The Pilgrims Way
Part 5: Retrieving the Buried Feminine
Today Part 6: Restoring the Balance

*How do masculine and feminine qualities express themselves in you and in your own life and relationships?
*Does one way of being dominate?
• In what other ways are you out of balance?
• In what ways do imbalances manifest themselves in your place and your community?
• How might you begin to restore those imbalances and fight for women’s voices to be heard for feminine qualities to be recognised and respected?

“I must have looked a little weird watching the video of that apparently decent young man. Light blue sweater with shirt against a white background. President of the youth section of a political party. Without even appearing to be joking, he said straight into the camera: “I think differently about men and women being equal. When I read the Bible and when I look around me, I see that men and women are very different from each other. Men are biologically stronger than women. And for the politics you need the strongest people par excellence. Politics are about authority. The bible explains that: like Jesus is the head of all Christians, in the same way the man is the head of the woman. The difference between men and women have always existed, so my point of view is not old-fashioned, but timeless.”

In my eyes, the whole story made no sense whatsoever; the logic completely escaped me. I found it deeply disturbing that these days there still are young people with such a view of society. Of course I know that all over the world women are oppressed, exploited and mistreated. It was the image of a white, young Dutch man that somehow shocked me. Maybe because I have boys his age??? I’d hate to see them share the same opinion.

It is true that there are differences between men and women. After all women’s biology is different from men’s. The biological differences between men and women consist of different sex chromosomes (XX in women and XY in men) and different sex hormones (oestrogens in women and testosterone in men). There is even a doctor (Sharon Moalem) who claims that the extra X actually makes women stronger, so they live longer and get sick less quickly. I don’t have the resources to verify these kinds of statements, but the facts speak for themselves: women live longer and yes, even corona has less influence on us.

The great thing is that all people have both masculine and feminine qualities. Among other things, decisiveness, focus, ratio, setting boundaries, firmness, keeping control and giving direction are typical male qualities. On the other side are feminine qualities such as softness, moving along, creation, fluidity, sensitivity, vulnerability and connection. The list is much longer, but it gives you an idea.

During the meetings of the local nature association, I find myself monitoring the process. I hear myself making a comment when we stray too far and risk losing sight of the agenda; a masculine quality. My male colleague, on the other hand, frequently uses the word “connect” during the meeting; a feminine quality. Together we find ourselves in another masculine quality : we want to know what goals are going to be set.

In dancing the roles are very clear: he leads, she follows. Sounds very stereotypical, but her following is active. More in the sense of: he leads, she anticipates, moves along. After all, he dances forward and can see where they are going, what obstacles are in the way.; she dances backwards and puts her trust in his hands. Very occasionally the roles are reversed and she has to steer.
One of our trainers once explained this to me very clearly: “When you are dancing, you always have to ask yourself: what can I do so that he can dance.” Don’t get in his way, make room for him to steer you in the right direction. I’ll just leave it in the middle what quality I have here.

When it comes to the most feminine quality I fail. I absolutely cannot multitask. I can’t cut an onion and have a conversation at the same time. Either I cut my fingers or I say something really weird. Note: there is no neuroscientist who can substantiate that women can indeed multitask. Supported by that, I say very bravely that I can’t do it. And that is a feminine quality: talk less about your qualities, but more about your negatives, as far as this is a negative.

I have never paid attention to whether I have dominant male or female qualities. Over the years I have learned that different situations call for different qualities. Of course, that’s not just here at my house, but it’s something that happens everywhere: in business and, to clarify with Mr. Blue-sweater, also in politics.

I am fortunate that all my life I have had the opportunity to use my qualities where I want to, or where they can be used. Anticipating what I will encounter in my life is the most natural thing for me. No stereotypical division of roles in my relationship with Mr. N. We run our household together, do the tasks together and if it is the case that I do more household tasks than him, it is because I think, very wrongly, that he doesn’t do them well. That in turn is a masculine quality: keeping control.

One thing Mr. Blue Sweater has done right. He triggered my consciousness. I’ve always kind of been in my little safe bubble thinking “I have the freedom, so everyone has it… Unfortunately, the reality is different. Women do have the right to that freedom, but it’s also often taken away from them.” So I think it’s important that such derogatory videos are not pushed aside with the comment: “We distance ourselves from that” or “Ah, he’s crazy, don’t listen to that.” In my opinion, it should be clearly pointed out to these people that such an opinion is really “not done”.
Fortunately, a decisive lady, a new member of the House of Representatives, did that publicly for me, by tweeting: “I want to sit on top of him for a while, see if he can wrestle himself out from under me.

Dance photos: Rob Ronda

Meta

 

Loading