Naar de inhoud springen

Happy New Year

For English please scroll down

Kerst en de jaarwisseling zijn voorbij. We hebben de kerstdecoraties voorzichtig in papiertjes gewikkeld en terug in hun doosje gestopt. Daarna hebben we alles naar de zolder gebracht, naar de plek waar ze wachten op een nieuwe Kerst.
Het waren drukke, met mensen gevulde dagen en hoewel ik ervan genoot tijd met lieve familieleden door te brengen, vond ik het ook vermoeiend en vond het fijn toen de rust weerkeerde.

Op tweede Kerstdag ontsnapte ik de drukte even en maakte ik ’s ochtends, in mijn eentje, een wandeling. Ik heb een beetje angst voor loslopende honden, maar desondanks sloeg ik het paadje langs de Geul in, wetende dat de kans groot was er een tegen te komen. ( sorry, hondenliefhebbers) Ik had er behoefte aan om even alleen in de lege velden te lopen en werd beloond. Het had gevroren en alles was bedekt met rijp. Het was koud, maar zo mooi. En jawel, er kwam een grote hond aanrennen, maar natuurlijk had hij geen interesse in mij.

Na de Kerst bliezen we een oude traditie nieuw leven in: mijn moeder nam de kleinkinderen altijd mee naar het circus. Nu namen meneer N. en ik onze oudste kleindochter mee naar het spektakel in de grote tent. Ze is nog wat klein en de voorstelling duurde lang, maar wat was ze blij toen “Elsa” (Frozen) voorbij kwam. Moe van alle indrukken viel ze op de weg terug naar huis in slaap.

Oudejaarsavond was gezellig. Er waren spelletjes, stukjes oudejaarsconference en kleinkinderen die leuk met elkaar speelden. Alles in afwachting van een nieuw jaar. Eigenlijk een beetje gek dat de jaarwisseling plaats vindt 10 dagen nadat de natuur tijdens de winterwende aan het nieuwe jaar begon. Op deze avond werd dat in ons dorp met veel geknal ingeluid. Bij uitzondering hadden we zelf geen vuurwerk en zo af en toe klonk er een zucht: “volgend jaar weer wel…..” Toch concludeerde meneer N. de volgende dag dat het wel beter voor de natuur was geweest: “Nu hoef ik niet het hele jaar grijze hulsjes uit de tuin te halen.” Ach, ieder nadeel heb ze voordeel.

Nu de kerstversieringen weggeborgen zijn hangt er ineens een rustige sfeer in huis. Voor me ligt een heel jaar met nieuwe gebeurtenissen. Ik heb geen voornemens gemaakt, doe ik nooit. Ik zie er simpelweg het nut niet van in. Ik zie wel wat ik komend jaar moet veranderen, of juist niet. Voor nu ben ik alleen nieuwsgierig naar wat 2019 me gaat brengen.
Ik wens je veel goeds toe in het nieuwe jaar, vul je lege bladzijdes met gelukkige momenten.

English:
My mother tongue is Dutch. Apologies in advance for any mistakes in my translation

Christmas and New Year are over. We have carefully wrapped all decorations in paper and replaced them in their boxes. Then we took everything to the attic, where they will be waiting for a new Christmas to come.
It were busy, people-filled days and although I enjoyed spending time with loved ones, I found it tiring and was happy when the peace returned.

On the morning of Boxing day I escaped the razzle-dazzle for a while and went for a walk on my own. I have a bit of fear for stray dogs, but nevertheless I took the path along the river Geul, knowing that there was a good chance of encountering one. (sorry, dog lovers) I needed a walk on my own in the wide fields and I was rewarded. It had been freezing and everything was covered with a thin layer of frost. It was cold, but so beautiful. And yes…..a big dog came running towards me, but of course wasn’t interested in me.

After Christmas we breathed new life into an old tradition: my mother always took the grandchildren to the circus. Now Mr. N. and I took our oldest granddaughter to the spectacle in the big tent. She’s only 3 and the performance lasted a long time, but she was so happy when “Elsa” (Frozen) walked along the audience. All the excitement made her fall asleep on the way home.

New Years Eve was fun. There were games, some tv watching and grandchildren playing nicely with each other. Everything in anticipation of a new year. Actually a bit strange that the turn of the year takes place 10 days after nature started the new year during the winter solstice.
At midnight in our village the New Year was ushered in with lots of popping. We did not have fireworks ourselves and sometimes there was a sigh: “next year again …..” Nevertheless, Mr. N. concluded the following day that it had been better for nature: “Now I do not have to remove gray sleeves out of the garden all year.” Ah well, every disadvantage has an advantage ( free to Johan Cruyff)

Now that the Christmas decorations have been stowed away there suddenly is a calm atmosphere in the house. Before me lies a whole year with new events. I didn’t make new years resolutions, I never do. I simply do not see the point. I will find out what I have to change in the coming year, or not. For now I am only curious about what 2019 will bring me.
I wish you lots of good in 2019, may your empty pages be filled with happiness.

Meta

 

Loading
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *