Naar de inhoud springen

De herontdekking van het verborgen vrouwelijke

Creativiteit vormt de kern van het vrouwelijke mysterie. Wij zijn degenen die baren, die leven in de wereld brengen. Creativiteit gaat niet alleen over het breien van sjaals of het volgen van schildercursussen; het gaat niet om het maken van geweldige kunstwerken of het schrijven van bestverkochte boeken. Creativiteit is een authentieke benadering van het leven: een openheid, een spontaniteit; een vastberadenheid om te koesteren in plaats van te vernietigen. Stop met jezelf wijs te maken dat je geen creatief persoon bent; denk na over de manier waarop je die diepe, leven gevende vrouwelijke wijsheid kunt onthullen.”

Sharon Blackie

For English please scroll down

If Women Rose Rooted is het persoonlijke verhaal van Sharon Blackie over de huidige onbalans in de wereld, Het is een levens-veranderende reis van wat zij noemt “de woestenij van de moderne samenleving” naar “een plek van voeding en verbinding.”
Al lezend ga ik met haar mee op een reis die gaat over acceptatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leven en de voetafdruk die je achter laat. Het is de reis van, wat zij noemt, de eco-heldin.
Hier vind je:
Deel 1 De Woestenij
Deel 2 De Oproep.
Deel 3: De Ketel van Transformatie
Deel 4: De Pelgrims weg
Vandaag deel 5: De herontdekking van het verborgen vrouwelijke
*Wat is je relatie tot het vrouwelijke? En wie zijn je rolmodellen?
*Heb je het gevoel dat je je op je gemak voelt in je lichaam en het volledig bewoont? Heb je het gevoel geaard te zijn, geworteld in de aarde?
*Welke aspecten van het vrouw zijn heb je diep begraven?
*Wat betekent creativiteit voor jou en op welke manieren bied je het geschenk van het leven aan?

8 maart 2020.
Die avond had ik met meneer N. een late lift genomen om boven op de berg naar de zonsondergang te gaan kijken. We stonden daar met nogal wat mensen en er hing een gezellige sfeer. Terwijl de zon langzaam onderging waren we er allemaal getuige van hoe een jongen zijn liefste ten huwelijk vroeg. Ik heb later nog vaak aan hen gedacht. Hoe is het hen vergaan?

Meneer N. nam deze foto van mij en er naar kijkend realiseer ik mij dat het de laatste foto is waarop ik mij vrij en gelukkig voel. Laat dat nou toevallig het thema van de internationale vrouwendag 2020 zijn : Vrijheid.

Hoe het de dagen daarna verder ging is geschiedenis. Nederland ging op 15 maart in “intelligente” lockdown. Om eerlijk te zijn, dat bijvoeglijk naamwoord heb ik nooit begrepen.

Was ik de eerste twee weken nog bang, al snel verminderde mijn angst. Wij begonnen ons te informeren naar het virus en pasten onze leefwijze aan: veel ventileren, een dubbele dosis vitamine D en we probeerden onze gezonde levensstijl vol te houden. Proberen, zeg ik, want maatregels maken dat wel erg moeilijk. Gezond voedsel is niet het probleem, sporten wel. Met alle faciliteiten op slot is het een hels karwei om aan je conditie te werken. Dus wandel ik zo veel en zo vaak als ik kan en doe yoga en workouts om niet te ver terug te zakken.

Met mijn vrije gevoel is het alleen maar bergaf gegaan. Wie mij kent weet dat ik niet iemand ben die dagelijks op het terras zit, geen wekelijks bioscoopbezoek voor mij en winkelen is ook niet echt mijn ding. Op het eerste oog mis ik dus niets. Nee, het is het feit, de gedachte, het opgelegde dat ik dat allemaal niet mag. De vrijheidsbeperking drukt geestelijk op mij. Ik heb het gevoel dat ik in een verstikkende wurggreep zit, een lus om mij heen die steeds kleiner wordt. Ondanks het feit dat ik in het gelukkige bezit van een tuin ben stompt het altijd thuis zijn mij af. Ik mis de spontaniteit.

8 maart 2021
Een jaar corona en angst heeft de maatschappij verhard. Hoewel het woord “samen” te pas en te onpas wordt gebruikt is de saamhorigheid ver te zoeken. Ik lees op social media schroomloze reacties. In plaats van discussie zie ik alleen nog maar keiharde kritieken. Ik merk de angst voor het verkondigen van een eigen mening. Ik mis verdraagzaamheid.

Het thema van de vrouwendag 2021 is: “Invloed met Impact”
Positiviteit, omdenken in een pure vorm. Aan vrouwen wordt gevraagd de verharding in onze maatschappij tegengaan door op een positieve manier in te steken op de maatschappelijke problemen die op ons bordje liggen.

Dat brengt mij terug bij Sharon Blackie. Ze beschrijft dat vrouwen van oudsher diegenen zijn die de wijsheid doorgeven, die zelfs in heel vroeger tijden de leiders waren. Hoe anders is dat tegenwoordig. Immers, besluiten op bestuurlijk en politiek niveau worden door een meerderheid van mannen gemaakt.

Om de wereld, en onszelf, te genezen moeten we eerst het vrouwelijke terugvinden.

Gary Ferguson: De 8 Grote Lessen van de Natuur

Ferguson beschrijft hoe we in de weidse, spectaculaire landschappen van Kenia een kudde olifanten zouden kunnen ontmoeten. We zouden hen kunnen observeren en dan zou een ouder vrouwtje in het bijzonder opvallen, de stammoeder van de kudde. Ze zou constant heen en weer lopen, of door de kudde heen of aan de rand ervan. Ze zou de kudde nauwlettend in de gaten houden, haar soortgenoten kalmeren en hun met haar slurf een duwtje geven en ondertussen voortdurend luisteren en lucht opsnuiven om gevaar te signaleren. Haar enorme hoeveelheid opgeslagen informatie is essentieel voor het welzijn van de kudde…….Die kennis alleen al kan het verschil betekenen tussen leven en dood.
En dan gaat hij verder: De essentie van vrouwelijke zoogdier-energie stijgt ver uit boven de voortplanting en behelst het onderhouden van vitale, complexe relaties die essentieel zijn voor een voorspoedig leven.
Of het nu gaat om olifanten of mensen, vrouwelijke wijsheid en gevoel voor relaties, veel meer dan kracht alleen, zijn een cruciaal element om te kunnen overleven. Overigens wil ik hiermee niets afdoen aan de belangrijke rol die mannelijke energie speelt in de natuur.

Vandaag doe ik een oproep aan alle vrouwen. Schud de (corona) angst van je af. Vertrouw op jezelf. Kijk en luister naar al die verschillende meningen. Veroordeel ze niet, maar omarm ze en kies je weg erin.

Laten we de verharding in onze maatschappij tegen gaan, laat ons het gesprek weer op gang brengen. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn, maar in de discussie kunnen we wel waarheden in elkaars opvattingen zien. Laten we elkaar creatief benaderen, niet vernietigen, maar koesteren.
En heren……..jullie zijn ook van harte uitgenodigd.

RETRIEVING THE BURIED FEMININE

Creativity is at the heart of the feminine mystery. We are the ones who give birth, who bring life to the world. Creativity isn’t just about knitting scarves or going on painting courses; it isn’t about creating great works of art or writing bestselling books. Creativity is an authentic approach to life:
an openness, a spontaneity; a determination to nurture rather than destroy. Stop telling yourself you’re not a creative person; think about the ways you can manifest that deep, life-giving feminin wisdom in your own life.

Sharon Blackie

If Women Rose Rooted is Sharon Blackie’s personal story about the current imbalance in the world, it’s a life-changing journey from what she calls “the wasteland of modern society” to “a place of nourishment and connection.” While reading I join her on a journey that is about acceptance. You are responsible for your own life and the footprint you leave behind. It’s the journey of what she calls the eco-heroine. Here you will find:
Part 1 The Wasteland
Part 2 The Call.
Part 3: The Cauldron of Transformation
Part 4: The Pilgrims Way
Today part 5: Retrieving the Buried Feminine
• What is your relationship to the feminine, and who are your role models, if any?
• Do you feel as if you are comfortable with your body, and fully inhabit it? Do you have a sense of being grounded, rooted in the Earth?
• What aspects of being a woman have you buried deeply?
• What does creativity mean to you, and in what ways do you offer the gift of life?

March 8th 2020
That evening Mr. N and I had taken a late lift to watch the sunset on top of the mountain. We stood there with quite a few people and there was a pleasant atmosphere. As the sun slowly set, we all witnessed a boy propose to his sweetheart. I often thought about them later. How did they fare?

Mr. N. took this picture of me and looking at it I realize it is the last picture where I feel free and happy. And that coincidentally happened to be the theme for International Women’s Day 2020: Freedom.

How it went on in the days that followed is history. The Netherlands went into “intelligent” lockdown on March 15th. To be honest, I’ve never understood the adjective….

I was scared for the first two weeks but, my anxiety soon subsided. We started to inquire about the virus and adjusted our lifestyle: a lot of ventilation, a double dose of vitamin D and we tried to maintain a healthy lifestyle. Tried, I say, because measures make that very difficult. Healthy food is not the problem, exercise is. With all facilities closed, it is a hell of a job to work on your stammina. So I walk as much and as often as I can and do yoga and work outs to stay fit.

My sense of freedom has gone downhill ever since. Anyone who knows me knows I am not someone who sits on the pub’s terrace every day, no weekly cinema visit for me and shopping is not really my thing. So at first glance it looks like I don’t miss anything. No, it’s the fact, the thought, the imposed that I am not allowed to do all of that. The restriction of freedom weighs on me spiritually. I feel like I’m in a choking stranglehold, a loop around me that keeps getting tighter. Despite being lucky enough to own a garden, being at home always deadens me. I miss the spontaneity.

March 8 th , 2021
A year of corona and fear has hardened society. The word “together” is overused but solidarity is hard to find. On social media I read responses that lack trepidation. Instead of discussion, I only see harsh criticisms. I notice the fear of expressing ones own opinion. I miss tolerance.

The theme of International Women’s Day 2021 is: “Influence with Impact”
Positivity, rethinking in a pure form. Women are asked to counteract the hardening of our society by positively tackling all social problems lying on the table.

Which brings me back to Sharon Blackie. She describes that women have traditionally been the ones who pass on the wisdom, who were the leaders even in very earlier times. How different that is nowadays. After all, decisions at the administrative and political level are made by a majority of men.

In order to heal the world, and ourselves, we must first rediscover the feminine

Gary Ferugson: The Eight Master Lessons of Nature

Ferguson describes how we could meet a herd of elephants in the sweeping, spectacular landscapes of Kenya. We could observe them and then an older female would stand out in particular, the progenitor of the herd. She would walk back and forth all the time, through the herd or to the edge of it. She would keep a close eye on the herd, calm and nudge them with her trunk while constantly listening and sniffing air to signal danger. Her vast amount of stored information is essential to the well-being of the herd… That knowledge alone can mean the difference between life and death.
And then he goes on: The essence of mammalian feminine energy far transcends reproduction and involves the maintenance of vital, complex relationships essential to a prosperous life.
Whether it’s elephants or humans, feminine wisdom and sense of relationships, far more than strength alone, are a crucial element to survival. Incidentally, I do not want to detract from the important role that male energy plays in nature.

Today I appeal to all women. Shake off the (corona) fear. Trust yourself. Watch and listen to all those different opinions. Don’t judge them, but embrace them and choose your way into them.

Let’s counteract the hardening of our society, let’s get the conversation going again. We don’t have to agree, but in the discussion we can see truths in each other’s views. Let’s approach each other creatively, not destroy, but nourish.
And gentlemen …….. you are cordially invited.

Next time: Restoring the Balance

Meta

 

Loading